A/ KÍCH THƯỚC BẾP ÂM (TEKA) :

1. KÍCH THƯỚC BẾP ĐIỆN 2 VÙNG NẤU :

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">1</font></font>

- KÍCH THƯỚC (D x R x C) : 520 x 300 x 40 (mm)

- KÍCH THƯỚC LỖ CHỜ LẮP ĐẶT ÂM (D x R) : 500 x 270 (mm)

- ĐƯỜNG KÍNH VÒNG NHIỆT ĐÔI : Þ120 / 180 (mm)

- ĐƯỜNG KÍNH VÒNG NHIỆT ĐƠN : Þ145 (mm)

- CÔNG SUẤT TỐI ĐA : 3000 (W)

2. KÍCH THƯỚC BẾP ĐIỆN 3 VÙNG NẤU LOẠI NGẮN :

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">2</font></font>

- KÍCH THƯỚC (D x R x C) : 600 x 510 x 63 (mm)

- KÍCH THƯỚC LỖ CHỜ LẮP ĐẶT ÂM (D x R) : 560 x 490 (mm)

- ĐƯỜNG KÍNH VÒNG NHIỆT ĐÔI LỚN : Þ210 / 270 (mm)

- ĐƯỜNG KÍNH VÒNG NHIỆT ĐÔI NHỎ : Þ120 / 180 (mm)

- ĐƯỜNG KÍNH VÒNG NHIỆT ĐƠN : Þ145 (mm)

- CÔNG SUẤT TỐI ĐA : 5600 (W)

3. KÍCH THƯỚC BẾP ĐIỆN 3 VÙNG NẤU LOẠI DÀI :
 

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">3</font></font>

- KÍCH THƯỚC (D x R x C) : 800 x 400 x 63 (mm)

- KÍCH THƯỚC LỖ CHỜ LẮP ĐẶT ÂM (D x R) : 780 x 380 (mm)

- ĐƯỜNG KÍNH VÒNG NHIỆT BA : Þ145 / 210 / 270 (mm)

- ĐƯỜNG KÍNH VÒNG NHIỆT ĐƠN LỚN : Þ180 (mm)

- ĐƯỜNG KÍNH VÒNG NHIỆT ĐƠN NHỎ : Þ145 (mm)

- CÔNG SUẤT TỐI ĐA : 5700 (W)

4. KÍCH THƯỚC BẾP ĐIỆN 4 VÙNG NẤU :

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">4</font></font>

- KÍCH THƯỚC (D x R x C) : 600 x 510 x 63 (mm)

- KÍCH THƯỚC LỖ CHỜ LẮP ĐẶT ÂM (D x R) : 560 x 490 (mm)

- ĐƯỜNG KÍNH VÒNG NHIỆT ĐÔI : Þ120 / 210 (mm)

- ĐƯỜNG KÍNH VÒNG NHIỆT ĐƠN LỚN : Þ180 (mm)

- ĐƯỜNG KÍNH VÒNG NHIỆT ĐƠN VỪA : Þ160 (mm)

- ĐƯỜNG KÍNH VÒNG NHIỆT ĐƠN NHỎ : Þ145 (mm)

- CÔNG SUẤT TỐI ĐA : 6600 (W)

5. KÍCH THƯỚC BẾP TỪ 2 VÙNG NẤU :

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">5</font></font>

- KÍCH THƯỚC (D x R x C) : 520 x 300 x 40 (mm)

- KÍCH THƯỚC LỖ CHỜ LẮP ĐẶT ÂM (D x R) : 500 x 270 (mm)

- ĐƯỜNG KÍNH VÒNG NHIỆT LỚN : Þ210 (mm)

- ĐƯỜNG KÍNH VÒNG NHIỆT NHỎ : Þ145 (mm)

- CÔNG SUẤT TỐI ĐA : 3200 (W)

6. KÍCH THƯỚC BẾP TỪ 3 VÙNG NẤU LOẠI NGẮN :

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">6</font></font>

- KÍCH THƯỚC (D x R x C) : 600 x 510 x 50 (mm)

- KÍCH THƯỚC LỖ CHỜ LẮP ĐẶT ÂM (D x R) : 560 x 490 (mm)

- ĐƯỜNG KÍNH VÒNG NHIỆT LỚN : Þ270 (mm)

- ĐƯỜNG KÍNH VÒNG NHIỆT VỪA : Þ210 (mm)

- ĐƯỜNG KÍNH VÒNG NHIỆT NHỎ : Þ145 (mm)

- CÔNG SUẤT TỐI ĐA : 6400 (W)

7. KÍCH THƯỚC BẾP TỪ 3 VÙNG NẤU LOẠI DÀI :

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">7</font></font>

- KÍCH THƯỚC (D x R x C) : 800 x 400 x 55 (mm)

- KÍCH THƯỚC LỖ CHỜ LẮP ĐẶT ÂM (D x R) : 780 x 380 (mm)

- ĐƯỜNG KÍNH VÒNG NHIỆT LỚN : Þ270 (mm)

- ĐƯỜNG KÍNH VÒNG NHIỆT VỪA : Þ210 (mm)

- ĐƯỜNG KÍNH VÒNG NHIỆT NHỎ : Þ145 (mm)

- CÔNG SUẤT TỐI ĐA : 6400 (W)

8. KÍCH THƯỚC BẾP TỪ 4 VÙNG NẤU :

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">số 8</font></font>

- KÍCH THƯỚC (D x R x C) : 600 x 510 x 50 (mm)

- KÍCH THƯỚC LỖ CHỜ LẮP ĐẶT ÂM (D x R) : 560 x 490 (mm)

- ĐƯỜNG KÍNH VÒNG NHIỆT LỚN : Þ210 (mm)

- ĐƯỜNG KÍNH 2 VÒNG NHIỆT VỪA : Þ180 (mm)

- ĐƯỜNG KÍNH VÒNG NHIỆT NHỎ : Þ145 (mm)

- CÔNG SUẤT TỐI ĐA : 6400 (W)

9. KÍCH THƯỚC BẾP ĐIỆN VÀ TỪ KẾT HỢP 2 VÙNG NẤU (FAGOR) :

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">9</font></font>

- KÍCH THƯỚC (D x R x C) : 525 x 293 x 68 (mm)

- KÍCH THƯỚC LỖ CHỜ LẮP ĐẶT ÂM (D x R) : 490 x 270 (mm)

- ĐƯỜNG KÍNH VÒNG NHIỆT ĐÔI : Þ120 / 180 (mm)

- ĐƯỜNG KÍNH VÒNG NHIỆT TỪ : Þ145 (mm)

- CÔNG SUẤT TỐI ĐA : 3600 (W)

10. KÍCH THƯỚC BẾP ĐIỆN VÀ TỪ KẾT HỢP 3 VÙNG NẤU (FAGOR) :

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">10</font></font>

- KÍCH THƯỚC (D x R x C) : 590/630 x 520/525 x 57 (mm)

- KÍCH THƯỚC LỖ CHỜ LẮP ĐẶT ÂM (D x R) : 560 x 490 (mm)

- ĐƯỜNG KÍNH VÒNG NHIỆT BA : Þ145 / 210 / 270 (mm)

- ĐƯỜNG KÍNH VÒNG TỪ VỪA : Þ210 (mm)

- ĐƯỜNG KÍNH VÒNG TỪ NHỎ : Þ145 (mm)

- CÔNG SUẤT TỐI ĐA : 5700 (W)

11. KÍCH THƯỚC BẾP ĐIỆN VÀ TỪ KẾT HỢP 4 VÙNG NẤU :

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">11</font></font>

- KÍCH THƯỚC (D x R x C) : 600 x 510 x 50 (mm)

- KÍCH THƯỚC LỖ CHỜ LẮP ĐẶT ÂM (D x R) : 560 x 490 (mm)

- ĐƯỜNG KÍNH VÒNG TỪ LỚN : Þ210 (mm)

- ĐƯỜNG KÍNH VÒNG TỪ NHỎ : Þ145 (mm)

- ĐƯỜNG KÍNH VÒNG NHIỆT ĐÔI : Þ120 / 180 (mm)

- ĐƯỜNG KÍNH VÒNG NHIỆT ĐƠN : Þ145 (mm)

- CÔNG SUẤT TỐI ĐA : 6500 (W)

12. KÍCH THƯỚC BẾP GA ÂM 1 VÙNG NẤU :

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">12</font></font>

- KÍCH THƯỚC (D x R x C) : 520 x 300 x 50 (mm)

- KÍCH THƯỚC LỖ CHỜ LẮP ĐẶT ÂM (D x R) : 480 x 280 (mm)

- CÔNG SUẤT TỐI ĐA : 4200 (W)

13. KÍCH THƯỚC BẾP GA ÂM 2 VÙNG NẤU :

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">13</font></font>

- KÍCH THƯỚC (D x R x C) : 860 x 450 x 50 (mm)

- KÍCH THƯỚC LỖ CHỜ LẮP ĐẶT ÂM (D x R) : 710 x 410 (mm)

- CÔNG SUẤT TỐI ĐA : 5000 (W)

14. KÍCH THƯỚC BẾP GA ÂM 2 VÙNG NẤU LOẠI NHỎ :

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">14</font></font>

- KÍCH THƯỚC (D x R x C) : 510 x 300 x 40 (mm)

- KÍCH THƯỚC LỖ CHỜ LẮP ĐẶT ÂM (D x R) : 490 x 280 (mm)

- CÔNG SUẤT : LỚN 3000 / NHỎ 1000 (W)  

15. KÍCH THƯỚC BẾP GA ÂM 3 VÙNG NẤU LOẠI VUÔNG (NARDI) :

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">15</font></font>

- KÍCH THƯỚC (D x R x C) : 500 x 440 x 40 (mm)

- KÍCH THƯỚC LỖ CHỜ LẮP ĐẶT ÂM (D x R) : 485 x 410 (mm)

- CÔNG SUẤT GA : 6250 (W)

16. KÍCH THƯỚC BẾP GA ÂM 3 VÙNG NẤU ĐÁNH LỬA BẰNG ĐIỆN :

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">16</font></font>

- KÍCH THƯỚC (D x R x C) : 860 x 450 x 50 (mm)

- KÍCH THƯỚC LỖ CHỜ LẮP ĐẶT ÂM (D x R) : 710 x 410 (mm)

- CÔNG SUẤT : LỚN 5000 / NHỎ 1750 (W)

17. KÍCH THƯỚC BẾP GA ÂM 3 VÙNG NẤU ĐÁNH LỬA BẰNG PIN : 

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">17</font></font>

- KÍCH THƯỚC (D x R x C) : 860 x 480 x 55 (mm)

- KÍCH THƯỚC LỖ CHỜ LẮP ĐẶT ÂM (D x R) : 740 x 430 (mm)

- CÔNG SUẤT : LỚN 4300 / NHỎ 1100 (W)

18. KÍCH THƯỚC BẾP GA ÂM 4 VÙNG NẤU : 

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">18</font></font>

- KÍCH THƯỚC (D x R x C) : 590 x 520 x 70 (mm)

- KÍCH THƯỚC LỖ CHỜ LẮP ĐẶT ÂM (D x R) : 565 x 495 (mm)

- CÔNG SUẤT : 2800 / 1750 / 1400 / 1000 (W)

19. KÍCH THƯỚC BẾP GA ÂM 5 VÙNG NẤU (CATA) :

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">19</font></font>

- KÍCH THƯỚC (D x R x C) : 850 x 500 x 90 (mm)

- KÍCH THƯỚC LỖ CHỜ LẮP ĐẶT ÂM (D x R) : 827 x 470 (mm)

- CÔNG SUẤT : 3500 / 1750 (2) / 3000 / 1000 (W)

20. KÍCH THƯỚC BẾP GA ÂM 4 VÙNG NẤU LOẠI  ĐẶT Ở GÓC : 

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">20</font></font>

- KÍCH THƯỚC (D x R x C) : 900 x 510 x 55 (mm)

- KÍCH THƯỚC LỖ CHỜ LẮP ĐẶT ÂM (D x R) : 880 x 490 (mm)

- CÔNG SUẤT : 3500 / 3000 / 1750 / 1000 (W)

21. KÍCH THƯỚC BẾP GA ÂM 3 VÙNG NẤU + MỘT VÙNG BẾP ĐIỆN :

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">21</font></font>

- KÍCH THƯỚC (D x R x C) : 600 x 510 x 45 (mm)

- KÍCH THƯỚC LỖ CHỜ LẮP ĐẶT ÂM (D x R) : 582 x 492 (mm)

- ĐƯỜNG KÍNH VÒNG ĐIỆN NHIỆT : Þ145 (mm)

- CÔNG SUẤT : 3000 / 1750 / 1000 + 1500 (W)

B/ KÍCH THƯỚC BẾP NỔI : 

1. KÍCH THƯỚC BẾP GA NỔI 1 VÙNG NẤU (NAMILUX) : 

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">22</font></font>

- KÍCH THƯỚC (D x R x C) : 340 x 300 x 100 (mm)

- TRỌNG LƯỢNG : 1,0 - 1,2 (Kg)

2. KÍCH THƯỚC BẾP GA NỔI 2 VÙNG NẤU (ELEXTROLUX) : 

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">23</font></font>

- KÍCH THƯỚC (D x R x C) : 710 x 410 x 148/170 (mm)

- CÔNG SUẤT : 4300 (W)

3. KÍCH THƯỚC BẾP GA MINI CÁC LOẠI : 

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">24</font></font>

- KÍCH THƯỚC (D x R x C) : 600 x 510 x 45 (mm)

- TRỌNG LƯỢNG : 1 - 1,5 (Kg)

4. KÍCH THƯỚC BẾP GA MINI SIÊU NHỎ (NAMILUX): 

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">25</font></font>

- KÍCH THƯỚC (D x R x C) : 245 x 202 x 89 (mm)

- TRỌNG LƯỢNG : 1 (Kg)

5. KÍCH THƯỚC BẾP TỪ NỔI 1 VÙNG NẤU (ELEXTROLUX) : 

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">26</font></font>

- KÍCH THƯỚC (D x R x C) : 350 x 290 x 60 (mm)

- ĐƯỜNG KÍNH VÒNG NHIỆT : Þ180 (mm)

- CÔNG SUẤT TỐI ĐA : 2000 (W)

C/ KÍCH THƯỚC BẾP GA LIỀN LÒ NƯỚNG (NARDI) : 

1. KÍCH THƯỚC BẾP GA 4 LÒ NẤU LIỀN LÒ NƯỚNG :

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">27</font></font>

- KÍCH THƯỚC (D x R x C) : 600 x 600 x 920 (mm)

- CÔNG SUẤT GA : 8100 (W)

- DUNG TÍCH LÒ NƯỚNG : 54 (l)

- CÔNG SUẤT NƯỚNG : 1500 (W)

- NHIỆT ĐỘ NƯỚNG : 250 (độ C)

- CÔNG SUẤT TỐI ĐA : 2600 (W)

2. KÍCH THƯỚC BẾP GA 6 LÒ NẤU LIỀN LÒ NƯỚNG :

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">28</font></font>

- KÍCH THƯỚC (D x R x C) : 900 x 600 x 980 (mm)

- CÔNG SUẤT GA : 11100 (W)

- DUNG TÍCH LÒ NƯỚNG : 104 (l)

- CÔNG SUẤT TỐI ĐA : 2700 (W)

D/ KÍCH THƯỚC BẾP NƯỚNG CÁC LOẠI :

1. KÍCH THƯỚC BẾP NƯỚNG ĐIỆN ÂM DÙNG ĐÁ LAVA (NARDI) : 

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">29</font></font>

- KÍCH THƯỚC (D x R x C) : 510 x 290 x 60 (mm)

- KÍCH THƯỚC LỖ CHỜ LẮP ĐẶT ÂM (D x R) : 494 x 270 (mm)

- CÔNG SUẤT TỐI ĐA : 2400 (W)

2. KÍCH THƯỚC LÒ NƯỚNG XÔNG KHÓI (LANDMANN) :

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">30</font></font>

- KÍCH THƯỚC (D x R x C) : 530 x 485 x 1015 (mm)

- KÍCH THƯỚC VỈ NƯỚNG (D x R) : 360 x 310 (mm)

- TRỌNG LƯỢNG LÒ NƯỚNG : 18 (Kg)

3. KÍCH THƯỚC BẾP NƯỚNG THAN BARBECUE NGOÀI TRỜI (ACTER) :

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">31</font></font>

- KÍCH THƯỚC (D x R x C) : 910 x 510 x 1080 (mm)

- KÍCH THƯỚC VỈ NƯỚNG (D x R) : (2 vỉ) 730 x 225 (mm)

- TRỌNG LƯỢNG LÒ NƯỚNG : 18 (Kg)

4. KÍCH THƯỚC BẾP NƯỚNG CỦI HOẶC THAN DÙNG CHO TIỆC ĐỨNG NGOÀI TRỜI (LANDMANN) :

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">32</font></font>

- KÍCH THƯỚC (D x R x C) : 800 x 590 x 1240 (mm)

- KÍCH THƯỚC VỈ NƯỚNG (D x R) : 600 x 415 (mm)

- TRỌNG LƯỢNG LÒ NƯỚNG : 12 (Kg) - SỐ NGƯỜI ĂN : 8 (người) 

5. KÍCH THƯỚC BẾP NƯỚNG THAN BARBECUE TRÒN NGOÀI TRỜI (LANDMANN) :

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">33</font></font>

- KÍCH THƯỚC (R x C) : 535 x 830 (mm)

- KÍCH THƯỚC CHÂN : 665 x 665 (mm)

- ĐƯỜNG KÍNH VỈ NƯỚNG : 485 (mm)

- TRỌNG LƯỢNG LÒ NƯỚNG : 7 (Kg) - SỐ NGƯỜI ĂN : 8 (người)  

6. KÍCH THƯỚC BẾP NƯỚNG DU LỊCH GẤP GỌN ĐƯỢC :

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">34</font></font>

- KÍCH THƯỚC (D x R x C) : 360 x 260 x 230 (mm)

7. KÍCH THƯỚC BẾP NƯỚNG THAN BẰNG INOX NGOÀI TRỜI (LANDMANN) :

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">35</font></font>

- KÍCH THƯỚC (D x R x C) : 615 x 480 x 905 (mm)

- KÍCH THƯỚC VỈ NƯỚNG (D x R) : 474 x 460 (mm)

- TRỌNG LƯỢNG LÒ NƯỚNG : 8,4 (Kg)

- KÍCH THƯỚC CHÂN ĐỨNG : 150 x 150 (mm)

- ĐƯỜNG KÍNH CHÂN ĐẾ : 425 (mm)

8. KÍCH THƯỚC BẾP NƯỚNG VUÔNG BẰNG INOX NGOÀI TRỜI (LANDMANN) : 

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">36</font></font>

- KÍCH THƯỚC (D x R x C) : 680 x 500 x 950 (mm)

- KÍCH THƯỚC VỈ NƯỚNG (D x R) : 480 x 465 (mm)

- TRỌNG LƯỢNG LÒ NƯỚNG : 12 (Kg)

- KÍCH THƯỚC CHÂN ĐỨNG : 150 x 150 (mm)

- KÍCH THƯỚC CHÂN ĐẾ : 500 x 500 (mm)

- SỐ NGƯỜI ĂN : 10 (người)

9. KÍCH THƯỚC BẾP NƯỚNG TRÒN BẰNG INOX NGOÀI TRỜI (LANDMANN) :

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">37</font></font>

- KÍCH THƯỚC (R x C) : 580 x 880 (mm)

- ĐƯỜNG KÍNH VỈ NƯỚNG : 430 (mm)

- TRỌNG LƯỢNG LÒ NƯỚNG : 8 (Kg)

- KÍCH THƯỚC CHÂN ĐỨNG : 150 x 150 (mm)

- ĐƯỜNG KÍNH CHÂN ĐẾ : 480 (mm)

- SỐ NGƯỜI ĂN : 6 (người)

10. KÍCH THƯỚC BẾP NƯỚNG ĐIỆN TRÒN ĐỂ BÀN :

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">38</font></font>

- KÍCH THƯỚC (R x C) : 335 x 230 (mm)

- ĐƯỜNG KÍNH ĐÁY : 255 (mm

- TRỌNG LƯỢNG LÒ NƯỚNG : 3,95 (Kg)

- NGUỒN ĐIỆN : 6V (4 pin tiểu AA)   

Hotline: 0916.88.77.55 (24/24)

 www.luxurykitchens.com.vn
 www.kingplace.com.vn
 www.bepxinh.vn
 www.thietkenoingoaithat.com.vn
 www.xaydungkientruc.vn
 info@kingplace.com.vn
 bepxinh.vn@gmail.com